О‘zbek tili frazeologik lug‘ati
Jildlar, tanlovlar

О‘zbek tili frazeologik lug‘ati

Tilning antroposentrik tal­qinida mental ong, tafakkur, idrok, madaniy mu­nosabatlar muhim o‘rin tu­tadi. Frazeologizmlar ko‘chma ma’noga asoslangan lug‘aviy birliklar bo‘lib, frazeologik ma’no asrlar davomida til egasining lisoniy ongi, idrokiga bog‘liq ravishda shakllanib, sayqallanib boradi. Frazeologizmlar milliy tilning barcha ijtimoiy funksiyalarini, milliy qadriyatlarni qamrab oluvchi til birliklaridir. Ularni to‘plash, saqlab qolish, iste’mol doirasini kengaytirish milliy til taraq­qiyotini takomillashtirish omillaridan biridir. Ushbu lug‘at ijodkorlar, tad­qi­qotchilar, magistrantlar, talabalar, o‘quvchi-yoshlar, keng doiradagi foyda­lanuvchilarga mo‘ljallangan bo‘lib, 5198 ta frazeologik birlik izohini o‘z ichiga olgan.
Lug‘atni takomillashtirish maqsadida bildirilgan har qanday fikr mam­nuniyat bilan qabul qilinadi.